Regelverket

Skriv ut

Dokumenthanteringens regler. Lagstiftning på nationell nivå och kommunala föreskrifter styr stadens dokumenthantering.

Nationell lagstiftning. Lagstiftningen utgår i huvudsak från tryckfrihetsförordningens offentlighetsprincip som slår fast att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar. Undantag från offentlighetsprincipen beskrivs närmare i sekretesslagen. Dessutom finns arkivlagen med arkivförordning och andra lagar som påverkar arkivhanteringen, t.ex. personuppgiftslagen. Du hittar lagstiftningen i Rixlex, via länken till höger.


Kommunala föreskrifter. I arkivlagen ges kommunerna frihet att själva utfärda föreskrifter för hur arkivvården ska se ut. Stockholms stads arkivregler är antagna av kommunfullmäktige och gäller sedan 2008. Till arkivreglerna hör riktlinjer och vägledningar, som beskriver hur reglerna ska tillämpas. På vissa områden gäller Riksarkivets tekniska krav även i staden. Regelverket för Stockholms stad och Riksarkivets tekniska krav hittar du i länkarna till höger.