Ombud för funktionshindrade

Skriv ut

Peeter Mark är Stadsarkivets kontaktperson i frågor som rör funktionshinder och representerar förvaltningen i Kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor. 

Peeter Mark
+46 8 508 28 253
stadsarkivet@stockholm.se 

Prioriterade områden

  • Utbildning i bemötande. Målet är att all personal i kontakt med våra kunder har medvetenhet och kunskap i bemötandefrågor.
  • Utveckling av webbplatsen. En utveckling av webbplatsen med fokus på tillgänglighetsfrågorna sker fortlöpande.
  • Åtgärder för att underlätta funktionshindrades tillgång till arkiv. Åtgärder sker ständigt genom att t.ex. kunna söka i vår ljud- och bilddatabas och få tillgång till digitaliserade bild- och ljudupptagningar ur arkiven.
  • Fysisk tillgänglighet.